Źródła do dziejów Powstania Styczniowego w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu – wykaz skanów

Zespół 290, Naczelne Prezydium Policji Poznańskiej

UwagiSygnaturaTytułDaty
Zaopatrzenie armii – garnizony wojskowe502Die Erteilung der Atteste über das Verhalten der vaterländischen Truppen in den Nacht- und Stand-Quartieren.1823
Zaopatrzenie armii – garnizony wojskowe507Die Garnison-Verwaltung in der Stadt Posen.1829-1834
Luźne papiery dotyczące polskiej działalności rewolucyjnej; Wypisy artykułów z polskich gazet m.in. „Nadwiślanina’ 10 IV 1861, „ Dziennik Polski”, „ Przegląd rzeczy polskich”, „Przyjaciel Ludu”, „Tygodnik Katolicki”, „ Prawda”2527Lose Papiere betreffend die revolutionäre Bewegung der Polen.1854, 1861
Luźne papiery dotyczące polskiej działalności rewolucyjnej i stosunków polsko-rosyjskich; Odpisy artykułów z „Nadwiślanina”, „Przyjaciela Ludu”, „Baczność” i innych”2528Lose Papiere betreffend die revolutionäre Bewegung der Polen.1860-1863
Korespondencja pomiędzy landratami i władzami wyższymi w sprawie przesyłania broni i amunicji do powstania.2534Przewóz broni i amunicji1854-1864
Doniesienia dotyczące transportu prochu i amunicji zakupionych w Anglii i we Francji a przewożonych drogą morską przez Gdańsk i Poznań, albo drogą lądową przez Niemcy, Śląsk i Wielkopolskę do Królestwa Polskiego2535Der Transport von Kriegsmaterial über die polnische Grenze.1855-1863
Przesyłanie broni i materiałów wojennych do Królestwa Kongresowego; Korespondencja pomiędzy Naczelnym Prezesem, Prezydentem Policji, landratami i komendantem wojskowym w sprawie przesyłania i przechowywania broni przez powstańców2536Der Transport von Kriegsmaterial nach Polen.1863
Przesyłanie broni i materiałów wojennych do Królestwa Kongresowego; Korespondencja pomiędzy Naczelnym Prezesem, Prezydentem Policji, landratami i komendantem wojskowym w sprawie przesyłania i przechowywania broni przez powstańców2537Der Transport von Kriegsmaterial nach Polen.1864
Wykaz osób związanych z akcją powstania styczniowego, które wymieniane były w aktach Naczelnego Prezydium2554Verzeichnis derjenigen Individuen, welche zu der polnisch nationalen Bewegung im Jahre 1863 in Beziehung stehend in die Oberpräsidialen Akten genommen sind.1863
Doniesienia i dochodzenia w sprawie nabożeństw żałobnych organizowanych w prowincji poznańskiej za ofiary rozruchów ulicznych w Warszawie i innych walk w Królestwie Polskim2833Trauergottesdienst für verstorbene Polen.1861-1866
Ustalanie miejsca zamieszkania powstańców w niewoli rosyjskiej podających się za pruskich poddanych, reklamacje pruskich poddanych znajdujących się w rosyjskiej niewoli2841Die Beaufsichtigung diesseitiger Einwohner in Bezug auf ihr politisches Verhalten.1852
Doniesienie o aresztowaniu Maksymiliana Jasińskiego, przyłapanego w powiecie słupeckim na transporcie broni i amunicji; Doniesienia o aresztowaniu grupy polskich studentów studiujących na uniwersytetach niemieckich zamierzających wziąć udział w powstaniu, dochodzenie pruskiej policji2845Das politische Verhalten diesseitiger Untertanen polnischer Zunge.1862-1864
Druki ulotne2851Der vom Revolutionsbund in London an die Polen erlassene Aufruf zur Vorbereitung eines Aufstandes.1858-1862
Próby utożsamienia polskich aspiracji narodowych z Kościołem katolickim.  2854Die Versuche zur Identifizierung der polnisch-nationalen Bestrebungen mit der katholischen Kirche.1860-1864
Polski wysłannik Lisiecki i rozpowszechnianie przez niego pism rewolucyjnych.2856Der polnische Emissär Lisiecki und die Verbreitung revolutionärer Schriften durch denselben.1860-1863
Informacje o sytuacji politycznej w Warszawie; raporty pruskich konsulów w Warszawie Theranina, Rechenberga i korespondencja Naczelnego Prezesa z ministrem spraw wewnętrznych f. 221-295; raporty konsula pruskiego w Warszawie Rechenberga, f. 297-337; korespondencja Naczelnego Prezesa Bonina z ministrem spraw wewnętrznych Schwerinem oraz raporty (odpisy) konsula z Warszawy dla króla pruskiego, f. 1-80; raporty pruskich konsulów w Warszawie Theranina i Tettaua i korespondencja Naczelnego Prezesa z ministrem spraw wewnętrznych, f. 81-2162857Die Mitteilungen über die politischen Zustände in Warschau /Warszawa/.1861-1864
Ober.Präsidium [Naczelne Prezydium] (Bonin) do ministra spraw wewnętrznych Jagowa o potrzebie wzmocnienia policji dla wychwytywania dezerterów przed poborem w Królestwie- stosownie do wiadomości od konsula pruskiego w Warszawie f. 1-2; Odpis sprawozdania generalnego konsula pruskiego z Warszawy z rozmowy z generałem Ramsayem w sprawie poboru do wojska w Królestwie f. 4-5; Pismo Naczelnego Prezydium do Prezydium Policji i landratów o spodziewanym napływie dezerterów z Królestwa wraz z poleceniem wydalania ich z granic Prus stosownie do konwencji kartelowej 1857 roku f. 6; Kopia sprawozdania Tettaua dla Bismarcka (drogą przez konsulat pruski w Warszawie) z wyników rozmowy z generałem Ramsayem o wstrzymanie poboru rekruta na 2-3 tygodnie. Ze strony „kompetentnej” Tettau podaje wiadomość, że II pobór rekruta odbędzie się 27 I 1863 roku i że I pobór 15 I dotyczył 1400 rekrutów i kilkuset dezerterów f. 9-10; Telegramy, korespondencja landratów do naczelnego Prezydium i władz wojskowych o ruchach powstańców w Królestwie, przechodzeniu powstańców przez granicę, delegowaniu oddziałów wojska pruskiego do powiatów granicznych f. 15-428; Prezydent policji poznańskiej Baerensprung pisał 23 I 1863 do Naczelnego Prezydium o wiadomościach z Królestwa, że branka spowodowała skupienie dezerterów w puszczy serockiej i kampinoskiej, pod Modlinem i Mińskiem oraz o emisariuszach Ostrzyckim, Szubernia, Maliszewskim, Kwiatkowskim i Toeplitzu f. 7, 31-32, 87-88, 156-157, 184-185, 195-199, 254-257, 259-264, 304-306, 314-315, 360, 366-367, 397-398, 408-409, 428- 429; Prezydent Rejencji w Bydgoszczy wysłał sprawozdanie ministrowi spraw wewnętrznych z obserwacji powstania w rejonie północnym Królestwa f. 35-36, 74-75, 98-101, 128-134, 287-296, 334-337, 342-346, 354-355, 416-4182861Die in Folge der Rekrutierung im Königreiche Polen ausgebrochenen Unruhen.1862-1863
Sprawozdania i korespondencja władz pruskich o ruchu narodowym polskim; 1.Konfiskata napisu na krzyżu cmentarnym –f. 207-217, 221-222, 136-140, 152,172,173,190,191,197, 2.”Ekscesy” w gimnazjum w Ostrowie –wydalenie 60 uczniów-f.146-149 3. Niszczenie godeł pruskich w Gostyniu –f.153 i Koźminie f.185-186 4. Pruski burmistrz Koźmina zagrożony szubienicą f.157 5. Opór władzom pruskim w Wągrowcu –tłum uzbrojony w pałki –f.169 6. Uroczystości żałobne pamięci Jung Blankenheima f.176-180 7. Manifestacja z okazji powrotu z więzienia dr Jarnatoskiego (Koźmin) –f.188 8. Znaleziono pieśni rewolucyjne przepisywane przez nauczycieli –f.195,218,223,224 9. procesja odpustowa z flagami narodowymi –f.199-204,210,228 10.Towarzystwo Narodowe uczniów gimnazjalnych –f.225-2292865Die nationale Agitation der Polen.1862-1866
Prezydent policji poznańskiej Baerensprung przesyła do Naczelnego Prezydium protokoły przesłuchań proboszcza z Tarnowa Breńskiego oraz Rudolfa Stockiego i Stanisława Śniegockiego; Protokoły w oryginale   Strony 55, 56, 57 i 582866Die an das Königliche Ministerium erstetteten Berichte über den Stand der polnischen Insurrektion respective der öffentlichen Unruhen in der Provinz Posen.1863-1865
Uwagi Naczelnego Prezesa Horna dla ministra spraw wewnętrznych Eulenburga celem przystosowania przepisów prawnych o posiadaniu i przewozie broni i amunicji przez wschodnie prowincje Prus na wypadek powtórzenia się powstania f. 238-255; Korespondencja Naczelnego Prezesa prowincji poznańskiej Horna z ministrem spraw wewnętrznych Eulenburgiem, z Rejencją, z landratami w sprawie środków zapobiegawczych rozszerzania się powstania 1863/64 i niedopuszczenia dopływu broni dla powstańców f. 1-2372867Die aus Anlass der Unruhen im Königreiche Polen getroffenen polizeilichen Massregeln.1863-1866
Procesy sądowe Polaków – obywateli Prus za udział w powstaniu f. 1-124; Wykazy więźniów politycznych 1863/64 w więzieniach sądowych w Trzemesznie, Gnieźnie i Inowrocławiu, przeciwko którym wszczęto postępowanie karne f. 125, 125a, 126, 131, 131a-i, 132, 140, 140a-t, 1412868Die aus Anlass der politisch-revolutionären Umtriebe ergangenen gerichtlichen Erkenntnisse.1863-1864
Organizacja polskich narodowych komitetów, aresztowania Polaków mających kontakt z powstańcami, ulotki i odezwy wydane w związku z wybuchem powstania, zbiórki pieniędzy i broni dla powstańców f. 1-326; Prezes policji w Poznaniu donosi, że Komisarze Narodowego Komitetu uzbroili na terenie powiatu Wągrowiec 112 mężczyzn i zebrali zapasy broni dla powstańców f. 1; „Memoriał o naturze i widokach obecnego ruchu w Polsce” przełożony na język niemiecki, f. 220-221; Ulotka „Głos patrioty polskiego do powstania” (negatywny stosunek autora do powstania) f. 236; Tłumaczona na język niemiecki ulotka Centralnego Komitetu Powstańczego f. 272; Tłumaczona na język niemiecki odezwa Centralnego Komitetu Powstańczego, f. 266; Wykaz 110 osób aresztowanych (w związku z wybuchem powstania styczniowego) na terenie Prowincji Poznańskiej f. 322-324; doniesieniach landratów z poszczególnych powiatów prowincji poznańskiej wiadomości o zbiórkach pieniężnych ludności polskiej na cele powstańcze f. 102, 106, 208-311; Tłumaczenie na język niemiecki instrukcji dla komitetów powiatowych znalezione w czasie rewizji u Bogdańskiego w Nakle f. 134-136; Prezes Policji w Poznaniu donosi o istnieniu w Poznaniu Centralnego Komitetu, którego celem między innymi jest zbieranie środków pieniężnych na pomoc dla powstańców f. 189-190, 232- i in.; Skład personalny Centralnego Komitetu w Poznaniu oraz komisarzy powiatowych f. 18, 25-26 i in.; Liczne doniesienia Prezesa Policji w Poznaniu o aresztowaniu Polaków mających kontakt z powstańcami i należących do komitetów polskich zorganizowanych na terenie prowincji, f. 3-326; W skonfiskowanej przez policję niemiecką korespondencji wiadomość o zakupie broni dla powstańców i wysłaniu jej z Wrocławia przez Ostrów, Rawę, Sieradz do Królestwa Kongresowego f. 242-244; Prezes Policji w Poznaniu donosi o kupnie broni dla Narodowego Komitetu przez ks. Romana Czartoryskiego w Londynie –12 skrzyń z bronią zostało wysłanych do Polski f. 109-111; Prezes policji w Poznaniu donosi, że Komisarze Narodowego Komitetu uzbroili na terenie powiatu Wągrowiec 112 mężczyzn i zebrali zapasy broni dla powstańców f. 130-133;2869Die Organisation einer Verschwörung unter der polnischen Bevölkerung der Provinz Posen /Poznań/ im Anschluss an die Insurrektion im Königreiche Polen.1863
W załączeniu do pisma Prezesa Policji w Poznaniu do Naczelnego Prezesa życiorys działacza emigracyjnego z Londynu Henryka Abichta w związku z jego działalnością na terenie kraju f. 175-177; Wiadomości o aresztowaniu Polaków należących do komitetów polskich mających kontakty z powstańcami f.10, 25, 52, 123, 151 i in.; Wiadomości z terenu poszczególnych powiatów prowincji poznańskiej dotyczące zbierania przez członków komitetów narodowych składek, podatków na cele powstańcze f. 9b, 12 ,15, 17, 18, 20-21, 66, 132 i in.; Tłumaczenia skonfiskowanych przez policję niemiecką listów i ulotek znanych działaczy ruchu narodowowyzwoleńczego f.7, 78, 82-85, 112, 217, 247 i in.; Odpis pisma burmistrza z Mysłowic skierowanego do Prezesa Rejencji w Opolu donoszące o działalności polskich komitetów w krakowskim w związku z wybuchem powstania f.145-147, 155; Różne wiadomości dotyczące organizacji i działalności polskich narodowych komitetów z terenu Prowincji Poznańskiej w Warszawie i w Paryżu w związku z wybuchem powstania f. 29, 42 ,60, 76, 77, 94, 110, 203,210, 249;2870Die Verschwörung unter der polnischen Bevölkerung der Provinz Posen /Poznań/ im Anschluss an die Insurrektion im Königreiche Polen.1863-1864
W załączeniu do korespondencji pruskich władz policyjnych w tłumaczeniu niemieckim listy aresztowanych działaczy politycznych mających kontakt z powstańcami oraz ulotki; Z korespondencji władz policyjnych wiadomość odnośnie działalności rewolucyjnej polskiej emigracji, działalności na terenie Wielkopolski polskich organizacji politycznych z uwzględnieniem wpływu „Białych”; Aresztowania, dochodzenia sądowe, opinie dotyczące osób biorących udział w powstaniu, względnie należących do organizacji politycznych pro powstańczych działających na terenie Wielkopolski i Królestwa2871Die Organisation einer Verschwörung unter der polnischen Bevölkerung der Provinz Posen /Poznań/ im Anschluss an die Insurrektion im Königreiche Polen.1864-1871
Sprawozdania sytuacyjne landratów powiatów granicznych Kępno, Ostrów, Krotoszyn, Pleszew, Środa, Śrem, Września, Gniezno, Mogilno, Inowrocław, Wągrowiec, Oborniki, Szamotuły i Rawicz2872Die von den Landräten der polnischen Grenzkreise über die öffentlichen Zustände zu erstattenden Wochenberichte.1863
Sprawozdania landratów o sytuacji i nastrojach ludności wobec powstania w Królestwie z powiatów; Bydgoszcz, Chodzież, Gniezno, Kościan, Krotoszyn, Międzyrzecz, Mogilno, Oborniki, Pleszew, Ostrów, Rawicz, Śrem, Środa, Szamotuły, Szubin, Wągrowiec, Września, Wschowa, Wyrzysk2873Die von den Landräten der polnischen Grenzkreise über die öffentlichen Zustände zu erstattenden Wochenberichte.1864-1865
Sprawozdania sytuacyjne landratów z powiatów Babimost, Bydgoszcz, Chodzież, Czarnków, Gniezno, Inowrocław, Kępno, Kościan, Międzychód, Międzyrzecz, Mogilno, Nowy Tomyśl, Oborniki, Ostrów, Pleszew, Poznań, Rawicz, Śrem, Środa, Szamotuły, Szubin, Wągrowiec, Września, Wschowa, Wyrzysk f. 1-382; Sprawozdanie prezydenta policji poznańskiej Bärensprunga z sytuacji politycznej w Poznaniu i prowincji poznańskiej i nastrojów ludności ujawnionych w prasie polskiej f. 385-3892874Die von den Landräten erstatteten Quartalberichte über die politischien Zustände.1865-1867
Sprawozdania i korespondencja w związku z przeprowadzoną rewizją mieszkań u podejrzanych o akcję rewolucyjna i ujawnieniem dokumentów i łączności emigracji polskiej z grupą rewolucyjną Mazziniego w Paryżu. Rewizję mieszkań przeprowadzono staraniem ambasady pruskiej w Paryżu za zgodą francuskiego ministra spraw zagranicznych. Na podstawie ujawnionych dokumentów prowadzono dalsze śledztwo i aresztowania emisariuszy oraz działaczy krajowych – głównie przez prezydenta policji Baerensprunga2875Die in Paris bei Mitgliedern der polnischen Emigration vorgenommenen Haussuchungen.1863-1864
Korespondencja pomiędzy Naczelnym Prezesem Hornem a Prezydentem Policji Baerensprungiem oraz landratami a Naczelnym Prezesem w sprawie przejść powstańców przez granicę jak również spraw karnych. Załączono też sprawozdania z sytuacji powstańczej w powiatach; Do sprawozdania landraci dołączyli wykazy osób zatrzymanych względnie sądzonych lub internowanych. Są to przeważnie powiaty wschodnie: Września, Gniezno, Mogilno, Pleszew, Inowrocław, Śrem i Kościan W vol.3 instrukcja wojskowa dla musztry kosynierskiej wydana w Paryżu 1861 roku; Pismo Komitetu Narodowego Wielkiego Księstwa Poznańskiego do Mariana Langiewicza generała wojsk powstańczych V. 3 f. 36-37; Protokół spisany przez burmistrza miasta Kępna w sprawie Edmunda Zawadzkiego działacza powstańczego f. 110-112; Pismo Kazimierza Niegolewskiego do Naczelnego Prezesa Wielkiego Księstwa Poznańskiego w sprawie aresztowania go przez wojsko w Nowym Mieście f. 138 a-k; Sprawozdanie Naczelnego Prezesa Prowincji Poznańskiej Horna do ministra spraw wewnętrznych w Berlinie o sytuacji w Prowincji Poznańskiej f. 191-192; Sprawozdanie Naczelnego Prezesa Prowincji Poznańskiej Horna do ministra spraw wewnętrznych w Berlinie o sytuacji w Prowincji Poznańskiej V. 4 f. 387-388; Pismo komendanta policji granicznej w Mysłowicach do Prezesa Rejencji w Opolu w sprawie powstańców V. 4 f. 130-132; Akt oskarżenia prokuratora w Pleszewie przeciwko Polakom biorącym udział w powstaniu V. 5 f. 45-57; Korespondencja w sprawie wydalenia 8 powstańców z granic Wielkiego Księstwa Poznańskiego oraz protokoły ich przesłuchań V. 5 f. 251-269; Instrukcja Komitetu Narodowego dla komitetów powiatowych oraz zaświadczenie dla pełnomocników na powiat pleszewski i krotoszyński V. 5 f. 158 a-d; Korespondencja Naczelnego Prezesa Horna z ministrem spraw wewnętrznych w Berlinie w sprawie rozruchów powstańczych, stosowanie amnestii dla powstańców V. 5 f. f. 7-8, 21-22, 78-86, 144, 241; Pisma komendanta policji granicznej w Mysłowicach do Prezesa Prowincji Poznańskiej Horna w sprawie powstańców przechodzących przez granicę V. 5 f. 201-203, 246 a-b; Odpis zeznań dwóch powstańców polskich Ignacego Markowskiego i Piotra Krzysztofiaka V. 6 f. 170-172; Odpis zeznań powstańca Williama Edmunda przesłuchiwanego przez Prezydenta Policji Baerensprunga V.6 f. 239-241; Korespondencja pomiędzy Naczelnym Prezesem w Poznaniu a Krugerem w Berlinie w sprawie sytuacji powstańczej w Prowincji Poznańskiej V.6 f. 1-2; Pismo komendanta policji granicznej w Mysłowicach do Prezesa Prowincji Poznańskiej Horna w sprawie powstańców przechodzących przez granicę V. 6 f. 141, 226, 280-283, 375-377   Vol.1 f.1-216 Vol.2 f.1-279 Vol.3 f.1-252 Vol.4 f.1-425 Vol.5 f.1-310 Vol.6 f.1-379    2876-2881Der Uebertritt polnischer und diesseitiger Untertanen auf preussisches und jenseitiges Gebiet während der polnischen Insurrektion und die dagegen getroffenen Massnahmen.1863
Korespondencja Bąkowskiego z Kobylnik z Naczelnym Prezydium, i z konsulatem niemieckim w Warszawie w sprawie jego syna Wincentego Bąkowskiego przebywającego w niewoli rosyjskiej f. 23-24; Prezydent Rejencji w Bydgoszczy przesyła do Prezesa Horna protokół przesłuchania Leona Grygrowicza f. 95-97; Reg.Rath. z Inowrocławia Mutter przesyła do Horna Naczelnego Prezesa Prowincji Poznańskiej protokół przesłuchania 4 powstańców f. 258-263; Korespondencja pomiędzy Naczelnym Prezesem Hornem a prezydentem policji poznańskiej Baerensprungiem, landratami, prezydentem rejencji w Bydgoszczy i Raffelem w sprawach sytuacji powstańczej internowanych powstańców f. 1-3302882Der Uebertritt polnischer und diesseitiger Untertanen auf preussisches und jenseitiges Gebiet während der polnischen Insurrektion und die dagegen getroffenen Massnahmen.1863-1864
Protokół przesłuchania Wincentego Arnese f. 9-10; Korespondencja burmistrza miasta Strzelna z Raffelem w sprawie agitacji tamtejszych Polaków przez powstańców polsko-rosyjskich f. 16-21, f.35-38; Protokół przesłuchania Franciszka Markiewicza członka Komitetu Narodowego z Pleszewa f. 69-70; Protokoły zeznań dwóch powstańców Tadeusza Wituskiego i Władysława Popławskiego z Inowrocławia f. 92-93; Protokoły zeznań powstańców Wincentego Konarka, Jana Janke, Walentego Bartkowiaka, Franciszka Konarka i Rymarkiewicza z Zaborowa f. 99-102; Korespondencja pomiędzy Naczelnym Prezesem Hornem a prezydentem policji poznańskiej Baerensprungiem i landratami f. 1-2192883Der Uebertritt polnischer und diesseitiger Untertanen auf preussisches und jenseitiges Gebiet während der polnischen Insurrektion und die dagegen getroffenen Massnahmen.1864
Korespondencja pomiędzy Naczelnym Prezesem Hornem a prezydentem policji poznańskiej Baerensprungiem i landratami w sprawach dotyczących powstańców i sytuacji powstańczej na podległych im terenach, rozkazy komendanta wojskowego f. 1-233; Wyrok trybunału powiatu inowrocławskiego na Głuszkowskiego z Golejowa za zdradę sprawy narodowej, jako załącznik do obszernego pisma Muttera f. 21 a-m; Protokół przesłuchania Gekoke(?) w dochodzeniu przeciw niemu i towarzyszom f. 80-83; Protokół przesłuchania Augusta Krügera przez Raffela i landrata Elmera z Mogilna f. 108-120; Protokół przesłuchania powstańca Sherbrocka f. 207; Protokoły przesłuchania ks. Michała Byszewskiego i Briela f. 209-2122884Der Uebertritt polnischer und diesseitiger Untertanen auf preussisches und jenseitiges Gebiet während der polnischen Insurrektion und die dagegen getroffenen Massnahmen.1864
Korespondencja Naczelnego Prezesa Horna z ministrem spraw zagranicznych, z Prezydentem policji poznańskiej Baerensprungiem i landratami dotycząca powstańców i sytuacji powstańczej na podległych terenach f. 1-268; Protokół przesłuchania dwóch powstańców Hermanna Ostromante i Jana Dłużewskiego f.158-159, f.163-164; Protokół przesłuchania młynarza Ignacego Motylińskiego przesłuchiwanego przez landrata w Inowrocławiu f. 175-176; Protokoły przesłuchań Franciszka i Józefa Żychlińskich przesłuchiwanych przez Prezydium Policji w Poznaniu f. 205-206; Protokół przesłuchania Edwarda Calliera syna Fryderyka przesłuchiwanego w Berlinie f. 210-214;2885Der Uebertritt polnischer und diesseitiger Untertanen auf preussisches und jenseitiges Gebiet während der polnischen Insurrektion und die dagegen getroffenen Massnahmen.1864
Korespondencja Naczelnego Prezesa Horna z prezydentem policji poznańskiej Baerensprungiem, landratami w sprawach dot. powstańców i osób podejrzanych o udzielanie pomocy powstańcom f. 1-344; Landrat z Rawicza przesyła do Naczelnego Prezesa w Poznaniu protokół przesłuchania Stefana Skotnickiego z Woszczkowa f. 32-34; Protokół z przesłuchania Wilhelma Häklera przesłany przez Mutter’a – Regierungs Rath. z Inowrocławia f. 71-72; Protokoły z przesłuchania podejrzanego Mikołaja Schmidta przesłane przez landrata z Kępna f. 111-113; Landrat powiatu pleszewskiego przesyła protokół przesłuchania Augusta Tiltza posiedziciela ziemskiego podejrzanego o przechowywanie dezerterów f. 140-142; Protokół z przesłuchania podejrzanego o współpracę z powstańcami Michała Byszewskiego f. 188; Protokół przesłuchania pomocnika krawieckiego Jana Czternastego przez landrata Madaia f. 269-293;2886Der Uebertritt polnischer und diesseitiger Untertanen auf preussisches und jenseitiges Gebiet während der polnischen Insurrektion und die dagegen getroffenen Massnahmen.1864
Sprawa przesłuchań Alberta Friese przez Prezydium Policji i Naczelne Prezydium, f. 181-183; Protokoły z przesłuchań Antoniego i Ignacego Suchorzewskich i Teresy Moszczeńskiej w związku ze sprawą Gray’a prowadzoną przez Prezydium Policji w Poznaniu, f. 8-11; Pismo prezydenta policji w Poznaniu Baerensprunga do Naczelnego Prezesa Horna w sprawie cudzoziemca Tadeusza Wichorka oraz protokół jego przesłuchania f. 16-19; Prezydent policji w Poznaniu przesyła do Naczelnego Prezesa sprawę Edwarda Lehrmanna wraz z protokołem zeznań, działającemu przeciwko bezpieczeństwu państwa f. 150-152; Landrat z Kępna przesyła do Naczelnego Prezydium sprawę Andrzeja Wojciechowskiego wraz z protokołem przesłuchań f. 154-156; Sprawa Wilhelma Unmanna przesłana z Prezydium Policji do Naczelnego Prezydium wraz z protokołem zeznań f. 210-211; Korespondencja Naczelnego prezesa Horna z Prezydentem policji poznańskiej Baerensprungiem, landratami i komendantami wojskowymi w sprawach dot. przejścia granicy przez powstańców i udziału w powstaniu 1-217;2887Der Uebertritt polnischer und diesseitiger Untertanen auf preussisches und jenseitiges Gebiet während der polnischen Insurrektion und die dagegen getroffenen Massnahmen.1864
Pismo prezydenta policji poznańskiej Baerensprunga do naczelnego prezesa Horna w sprawie Adama Ottona organizatora partyzantki i jego zeznania; Sprawa organizowania partyzantki w powiecie inowrocławskim f. 21-30; Sprawa Tomasza Miślińskiego (Prusinowski) z Wronczyna przesłana z Prezydium Policji do Naczelnego Prezesa wraz z protokołami zeznań, f. 139-141; Prezydent policji Baerensprung przesyła do Prezesa Horna sprawę właściciela ziemskiego Jana Dłużewskiego wraz z jego zeznaniami f. 97-99, 117; Sprawy przesłuchania cudzoziemców Leona Babińskiego i Waleriana Krasickiego z Kopaniny powiat wągrowiecki f. 147-151; Sprawa Pankracego von Wochinskiego przesłana z landratury w Kościanie do Naczelnego Prezesa do dalszego urzędowania wraz z protokołami przesłuchań f. 140-143; Korespondencja Naczelnego Prezesa Horna z Prezydentem Policji Baerensprungiem, landratami i komendantami wojskowymi w sprawach dotyczących przejść granicy przez powstańców i współdziałania z nimi, f. 1-174;2888Der Uebertritt polnischer und diesseitiger Untertanen auf preussisches und jenseitiges Gebiet während der polnischen Insurrektion und die dagegen getroffenen Massnahmen.1864
Różna korespondencja władz powiatowych z Naczelnym Prezesem w sprawach dotyczących powstańców, protokoły przesłuchań cudzoziemców itp. f. 1-202; Sprawy przesłuchania cudzoziemców Leona Babińskiego i Waleriana Krasickiego z Kopaniny powiat wągrowiecki f. 4-6, 160; Sprawy dotyczące zbiega Antoniego Stankiewicza z Miliszewa przesłane przez landrata Madai do Naczelnego Prezesa Horna wraz z protokołami przesłuchań f. 54-57; Protokół przesłuchania podejrzanego o udział w powstaniu Ignacego Kokawskiego f. 70; Protokoły przesłuchań Józefa Pinkowskiego przesłuchiwanego przez landrata Madai`a f. 98-106; Protokoły przesłuchań dwóch osób podejrzanych o udział w powstaniu Jana Trennerowskiego i Edwarda Szukalskiego f. 94-1222889Der Uebertritt polnischer und diesseitiger Untertanen auf preussisches und jenseitiges Gebiet während der polnischen Insurrektion und die dagegen getroffenen Massnahmen.1864
Akta dotyczącego Romana Dąmbskiego przesłuchiwanego przez landrata w Inowrocławiu i Franciszka Mrówczyńskiego przesłane ze Środy do Naczelnego Prezesa Horna f. 31-34; Korespondencja pomiędzy landratami, Prezydentem Policji Baerensprungiem i Naczelnym Prezesem Hornem w sprawach schwytanych byłych powstańców przechodzących granicę f. 1-471; Akta dotyczą zbiega polskiego Feliksa Dziedzickiego schwytanego w Wolsztynie f. 55-592890Die aus Anlass der pollnischen Insurrektion stattgefundene Uebertritt polnischer und diesseitiger Untertanen.1865-1867
Korespondencja pomiędzy Prezydium Policji, landratami, a Naczelnym Prezydium oraz Naczelnego Prezesa Horna z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych w sprawie powracających z Syberii i innych więzień rosyjskich, byłych powstańców z roku 1863/18642891Die aus Anlass der pollnischen Insurrektion stattgefundene Uebertritt polnischer und diesseitiger Untertanen.1868-1872
Przekazanie sprawy przez komisarza Madai’a( powiaty południowe od Warty) komisarzowi Raffelowi (powiaty na północ od Warty) celem dobrego śledzenia powstańców2892Die dem Regierungsrat Raffel respective dem Landrat von Madai erteilten Aufträge zur Beobachtung und Verfolgung der polnisch-revolutionären Umtriebe.1864-1866
Śledzenie i tłumienie przez władze pruskie osób i akcji powstańczych. Pisma prezydenta policji Baerensprunga2893Die Fortsetzung nationaler Bestrebungen von Seiten der Polen.1864-1866
Emigranci próbowali utworzyć na ziemiach zaborów organizacje rewolucyjne. Śledztwo, sprawozdania, raporty władz, korespondencja urzędowa2894, 2895Der wiederholte Versuch der polnischen Emigration eine neue revolutionäre Organisation in den ehemaligen polnischen Landesteilen zu bewirken.1865-1866
Prezes policji w Poznaniu donosi naczelnemu prezesowi prowincji poznańskiej o skonfiskowaniu 8 skrzyń amunicji i innych materiałów wojennych u dzierżawcy majątku Konarzewo Stasińskiego f. 362910Geheimjournal.1890-1896
Śledzenie przez policję niemiecką polskiego rewolucyjnego ruchu na terenie powiatów Odolanów; rewizje u osób podejrzanych o kontakt z powstaniem itp.2913Acta generalia des Oberpäsidialkommissars Landrat von Madai zu Kosten betreffend die Verfolgung der polnisch-revolutionären Umtriebe im Kreise Adelnau /Odolanów/.1864
Organizacje powstańcze w powiatach na południe od Warty, oddziały zbrojne organizuje pułkownik Kopernicki przybyły w tym celu z Polski f. 3; Śledzenie przez policję niemiecką polskiego ruchu w powiecie kościańskim, rewizje u osób podejrzanych o udział w powstaniu względnie o kontakty z powstańcami, poszukiwania powstańców, broni, amunicji f. 2-802914Acta generalia des Oberpäsidialkommissars Landrat von Madai zu Kosten betreffend die Verfolgung der polnisch-revolutionären Umtriebe im Kreise Kosten /Kościan/.1864
Śledzenie polskiego ruchu rewolucyjnego w związku z wybuchem powstania 1863-1864; doniesienia o pojawieniu się powstańców na terenie powiatu rawickiego, dochodzenie policji pruskiej f. 1-252915Acta generalia des Oberpäsidialkommissars Landrat von Madai zu Kosten betreffend die Verfolgung der polnisch-revolutionären Umtriebe im Kreise Kröben /Krobia/.1864
Ściganie przez policję pruską osób na terenie powiatu pleszewskiego biorących udział w powstaniu względnie mających kontakty z powstańcami2916Acta generalia des Oberpäsidialkommissars Landrat von Madai zu Kosten betreffend die Verfolgung der polnisch-revolutionären Umtriebe im Kreise Pleschen /Pleszew/.1864
Śledzenie rewolucyjnego ruchu polskiego na terenie powiatu śremskiego, przeprowadzanie przez policję pruską rewizji u osób podejrzanych o kontakty z powstańcami, dostarczanie ekwipunku, odzieży dla powstańców f. 1-36; Spis osób z terenu powiatu ostrzeszowskiego podejrzanych o czynienie agitacji na rzecz powstania f. 6; Doniesienia o przekroczeniu granicy prusko-rosyjskiej w okolicy Bobrownik przez uzbrojonych powstańców z terenu Wielkopolski udających się do Polski f. 12, 152917Acta generalia des Oberpäsidialkommissars Landrat von Madai zu Kosten betreffend die Verfolgung der polnisch-revolutionären Umtriebe im Kreise Schildberg /Ostrzeszów/.1864
Dochodzenie władz pruskich przeciwko byłym powstańcom, względnie mających kontakt z powstaniem, wydalanie przez władze rosyjskich powstańców, pruskich poddanych itp. f. 1-177; Imienne spisy powstańców 1863/64, poszukiwania tychże, dochodzenia w związku z próbą wywołania powstania w Wielkopolsce f. 1-74; Wykaz osób z terenu powiatu śremskiego biorących udział w ruchu pro powstańczym na terenie prowincji poznańskiej f. 5-72919Acta generalia des Oberpäsidialkommissars Landrat von Madai zu Kosten betreffend die Verfolgung der polnisch-revolutionären Umtriebe im Kreise Schroda /Środa/.1864
Śledzenie polskiego ruchu rewolucyjnego w powiecie wrzesińskim, przeprowadzanie rewizji, wyniki przesłuchań zatrzymanych itp.; f.41 wyniki działalności powiatowego „wachmeistra” w śledzeniu granicy z Królestwem Kongresowym (zatrzymanie broni, amunicji, powstańców itp.)2920Acta generalia des Oberpäsidialkommissars Landrat von Madai zu Kosten betreffend die Verfolgung der polnisch-revolutionären Umtriebe im Kreise Wreschen /Września/.1864
Dochodzenie przeciwko osobom biorącym udział w powstaniu względnie podejrzanych o kontakty z powstańcami2921-2923, 2925-2928V. 1 – Anton von Grabski aus Rusiborz.;
V. 2 – Konstantin von Florkowski und Florian Iłowiecki;
V. 3 – Nepomucen von Jackowski aus Nadziejewo, Kreis Schroda /Środa/;
V. 4 – Von K und Genossen in Błociszewo, Kreis Schrimm /Śrem/; V. 5 – Von Kosinski /Besitzer/ und Wladislaus von Zakrzewski /Pächter/ von Targowa Górka; V. 6 – Acta betreffend den in Orzeszkowo Kreis Schroda /Środa/ am 23.April 1864 verhafteten, angeblichen Holzkaufmann Josef Redlich aus Raszkowo, Kreis Adelnau /Odolanów/; V. 7 – Die Vernehmung des Wirtschaftsbeamten Theophil Załęski und die Ermittelung der polnischen Nationalgendarmerie.
1864
Wykaz broni, amunicji i innych przedmiotów używanych przez żołnierzy znalezionych w różnych miejscowościach powiatu średzkiego przez policję pruską2924Ludwig von Karczewski in Czarnotki und die im Kreise Schroda /Środa/ gefundenen Ausrüstungsgegenstände.1864
Dochodzenie sądowe przeciwko szlachcicowi Żychlińskiemu ze Skotnik w powiecie wrzesińskim, zeznania świadków, wymieniony podejrzany był o dostarczenie powstańcom broni, mundurów, wozu, koni oraz innej pomocy2929Acta des Oberpräsidialkommissars Landrat von Madai betreffend die revolutionären Umtriebe des Rittergutsbesitzers von Zychlinski zu Skotnik, Kreis Wreschen /Września/.1864
Dopływ powstańców z powiatu Środa według doniesień pruskich władz oraz zeznania aresztowanego Jana Czternastego odnośnie tego dopływu2930Der Zuzug aus dem Kreise Schroda /Środa/.1864
Odpis pisma Baerensprunga do Naczelnego Prezesa donoszącego o działalności Polskiego Narodowego Komitetu w Paryżu f. 13; Spis osób stojących na czele „Wielkopolskiego Komitetu” f. 732931Signalements pp. /imienne spisy powstańców 1863/4 dla landrata von Madaia/.1864
Śledzenie przez policję pruską ( wskazanych przez dezertera Jana Czternastego) powstańców: Kopałczyńskiego, Kocharkowskiego2932Die Ermittelung der vom Deserteur Czternasty kompromittierten Kapałczyński und Kocharowski.1864
Śledzenie przez policję pruską ( wskazanych przez dezertera Jana Czternastego) powstańców: Wesołowskiego, Lewandowskiego2933Die Ermittelung der durch den Deserteur Czternasty kompromittierten Insurgenten Wesołowski und Lewandowski.1864
Korespondencja między Prezydentem Policji i Naczelnym Prezesem. W woluminie załączony jest list Rządu Narodowego do Komisarza Pełnomocnego w Zaborze Pruskim z marca 1864; Tłumaczenie na język niemiecki artykułów z gazet polskich na temat powstania, odezw Centralnego Komitetu z Warszawy, Komitetu Wielkopolskiego, polskiej prasy londyńskiej, instrukcji f. 211-264502Sammlung von politischen Nachrichten aus polnischen Druckschriften. 18521852-1864

Zespół 294, Prezydium Policji w Poznaniu

UwagiSygnaturaTytułDaty
Korespondencja między Prezydentem Policji i Naczelnym Prezesem. W woluminie załączony jest list Rządu Narodowego do Komisarza Pełnomocnego w Zaborze Pruskim z marca 1864; Tłumaczenie na język niemiecki artykułów z gazet polskich na temat powstania, odezw Centralnego Komitetu z Warszawy, Komitetu Wielkopolskiego, polskiej prasy londyńskiej, instrukcji f. 211-264502Sammlung von politischen Nachrichten aus polnischen Druckschriften. 18521852-1864
Listy generała Paulucci’ego z Warszawy do prezesa policji w Poznaniu donoszące o wybuchu powstania w Warszawie Strony: 84, 84a, 85, 85a, 86;506Briefe des Generals Marquis Paulicci in Warschau1863
Pisma Prezydium Policji donoszące o udziale Polaków studiujących na niemieckich uniwersytetach w powstaniu oraz wiadomości odnośnie powstańców przekraczających granicę Prus Strony: 207, 208, 209, 225507A. gen. betr. Erlasse der höheren Behörden /Ministerium, Oberpräsident, Regierung…/ wider politische Umtriebe1855-1864
Wiadomość odnośnie agitacji narodowej w Wielkopolsce przed wybuchem powstania, agitacji na rzecz powstania, wykazy osób podejrzanych o zamiar uczestnictwa w powstaniu itp.513A. betr. die nationalen Bestrebungen in der Provinz Posen01.1862-12.1863
Wiadomości odnośnie działalności polskich partii politycznych na terenie prowincji poznańskiej i za granicą514A. betr. die nationalen Bestrebungen in der Provinz Posen1864-1868
Wykazy osób aresztowanych za zamiar uczestniczenia w powstaniu, względnie kontakty z powstańcami, spisy członków komitetów działających na terenie Wielkopolski, wiadomości odnośnie działalności komitetów narodowych515A. betr. das polnische National Komitee für das Grossherzogtum Posen01.1863-12.1863
Wiadomości dotyczące Narodowego Komitetu w Poznaniu, ulotki, odezwy, tłumaczenia na język niemiecki, listy działaczy narodowych, rewizje u osób podejrzanych o kontakty z powstaniem itp.; f.95 wykaz osób, które w czasie od VII-VIII 1863 –podejrzani o zamiar uczestniczenia w powstaniu zostały aresztowane516A. betr. das polnische National Komitee für das Grossherzogtum Posen1863-1864
Akta dotyczące Polskiego Komitetu Narodowego w Prowincji Poznańskiej po 1864 roku w związku z jego działalnością w czasie powstania; Korespondencja między Prezydentem Policji i Naczelnym Prezesem. W woluminie załączony jest list Rządu Narodowego do Komisarza Pełnomocnego w Zaborze Pruskim z marca 1864517A. betr. das polnische National Komitee für das Grossherzogtum Posen1864
Akta dotyczące powstania 1863 r., wiadomości odnośnie zaciągu do powstania studentów, gimnazjalistów, osób z zagranicy (z Francji) zbiórki pieniędzy na cele powstańcze, wiadomości odnośnie działalności komitetów narodowych, rewizji u osób podejrzanych.;518A. betr. die Insurrektion in Polen1864-1864
Odezwy Ludwika Mierosławskiego Strony: 51, 52, 53519A. betr. die Insurrektion in Polen1863-1864
Śledzenie przez policję niemiecką osób z Poznania mających kontakty z powstańcami względnie zwerbowanych do powstania520A. betr. Sammlungen und Werbungen für den polnischen Aufstand in der Stadt Posen1863
Dochodzenie przeciwko osobom pochodzącym z Wielkopolski podejrzanym o zamiar uczestniczenia w powstaniu i aresztowanym z podaniem okoliczności aresztowania – tom I. Tom II, Tom II, Tom IV521-524A. betr. die Zuzüge zu den Insurgenten von Preussen nach Polen02.1863-07.1864 11.1864-12.1867
Akta dotyczące zbiegów do powstania w 1863/1864 z zagranicy: Niemiec, Francji, Włoch, Anglii i innych; Korespondencja w sprawie zbiegów pomiędzy urzędami, tom I; Tom II  525-526A. betr. die Zuzüge zu den Insurgenten nach Polen vom Auslande /Deutsche, Franzosen, Italiener, Engländer, Dänen…/1863-1864
Akt oskarżenia wniesiony do Sądu Królewskiego przeciw osobom działającym przeciw państwu pruskiemu, oskarżonym o zdradę stanu; Osoby, przeciw którym wniesiono oskarżenie wymienione są w spisie; Korespondencja w sprawie zbiegów pomiędzy urzędami527Anklage – Schrift im Polenprozess 18641864
Akt oskarżenia wniesiony do Sądu Królewskiego przeciw osobom działającym przeciw państwu pruskiemu, oskarżonym o zdradę stanu; Osoby, przeciw którym wniesiono oskarżenie wymienione są w spisie528Abschrift der Einleitung der Anklageschrift1864
Akt oskarżenia przeciwko hr. Janowi Działyńskiemu i towarzyszom z roku 1863529Anklage und Anklagenbeschluss des Kammergerichts gegen den Grafen Johann von Działyński und Genossen /8. und 15.II.1865/1863
Akt oskarżenia przeciwko hr. Janowi Działyńskiemu i towarzyszom z roku 1863530Sitzungen und Urteil des Kammergerichts gegen den Grafen von Działyński und Genossen wegen Hochverrats am 25, 26 und 28.IV.18651863
Wystąpienia przeciwko nadużyciom władzy przez policję w czasie procesu Polaków; Wystąpienia przeciwko bezprawnym działaniom policji w czasie powstania, strony do 1 do 32;531Ausfälle und Verdächtigungen im Polenprozess gegen die Polizeibehörden1864-1865
Listy prywatne do Prezydenta Policji Baerensprunga w sprawach dotyczących polskiej propagandy i powstania; Listy Niemców, strony do 1 do 13;532Privatbriefe an den Polizeipräsidenten von Baerensprung betr. die polnische Propaganda, die Revolution und die Ansiedlung1862, 1863 1865
Wymiana korespondencji pomiędzy Naczelnym Prezesem, Ministrem Spraw Zagranicznych, i Rządem dotycząca ogólnej sytuacji politycznej, strony od 1 do 80;  533Briefwechsel mit dem Oberpräsidenten, dem Ministerium des Innern und der Regierung betr. die allgemeine politische Lage1864-1868
Wyciągi z prasy polskiej i czasopism odnośnie przygotowania powstania i samego powstania ; Druki i rękopisy4789A. betr. Auszüge aus polnischen Zeitschriften über die Vorbereitungen zu einem Aufstande in Polen1851-1863
Wyciągi z prasy polskiej i czasopism odnośnie przygotowania powstania i samego powstania ; Druki i rękopisy9299A. betr. Auszüge aus polnischen Druckschriften1851-1863

Zespół 744

UwagiSygnaturaTytułDaty
Spis i charakterystyka działaczy polskich oskarżonych o przemyt broni. Brak stron od 1-88Poznański Centralny Komitet Narodowy. Spis i charakterystyka oskarżonych polskich działaczy politycznych, którzy zajmowali się przemytem broni z Poznańskiego lub brali udział w Powstaniu Styczniowym 1863-18641863-1864

Zespół 314, Starostwo Powiatowe w Babimoście

UwagiSygnaturaTytułDaty
Doniesienia o zbieraniu na terenie powiatu składek na cele powstańcze, korespondencja w związku z nakładaniem kar porządkowych na sołtysów podejrzanych o kontakty z osobami podejrzanymi o związki z powstaniem, dane odnośnie aresztowanych za udział w powstaniu.; F. 121 i następna wiadomość o udziale w powstaniu nauczyciela ze szkoły w Jabłonce383Acta specialia betreffend Verhütung von politischen und sozialen Umtrieben.1862-1877

Zespół 322, Starostwo Powiatowe w Kościanie

UwagiSygnaturaTytułDaty
Reklamacje pruskich poddanych wziętych do niewoli w czasie powstania względnie aresztowanych (w związku z wybuchem powstania) przez władze rosyjskie Strony od 66 do 811196Acta betreffen Reklamierung diesseitiger Untertanen aus russischer Gefangenschaft1863-1869

Zespół 323, Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

UwagiSygnaturaTytułDaty
Tłumaczenia na język niemiecki, różnych odezw do narodu polskiego w związku z wybuchem powstania, wiadomości odnośnie działalności komitetów narodowych na terenie Wielkopolski, instrukcje dla tychże itp.; Przekład na język niemiecki instrukcji dla żołnierzy (powstańców) wraz z przysięgą powstańczą, f. 23 Strony 58 i 59219Rückwanderer26.04.1863

Zespół 5414, Działyńscy ze Złotowa i Kórnika

UwagiSygnaturaTytułDaty
Wyrok na Jana Kantego Działyńskiego w tzw. procesie berlińskim (za udział w powstaniu styczniowym)  1Wyrok na Jana Kantego Działyńskiego w tzw. procesie berlińskim (za udział w powstaniu styczniowym)1864
Dokumenty prawne dot. nabywania własności przez Jana Kantego Działyńskiego2[Dokumenty prawne dot. nabywania własności przez Jana Kantego Działyńskiego]1857-1860